เขียนโปรแกรมสร้าง Barcode Label PDF Print E-mail

w

 

การเขียนโปรแกรมติดต่อกับเครื่อง printer TSC TTP-245 เพื่อทำ Barcode Label  ด้วย vb6.0 โดยผ่าน Port Printer หรือ Parallel Port โดยการใช้ File RPN

เรามาเริ่มกันเลยนะครับ ก่อนอื่นให้เราทำการสร้าง Form 2 Form ก่อนนะครับ

1. Form ---->  frmadddoc.vb

w

 

2. Form ---->  frmpreview.vb

w

 

ขั้นตอนต่อไปให้เราทำการเขียน Code โดยเริ่มจาก

Form ---->  frmadddoc.vb

'----------------- ให้เราใส่ Code ตามนี้เลยครับ ----------------------------------

Imports System.Data.SqlClient

Imports System.Globalization

Imports System.IO

Public Class frmadddoc

Dim ds, ds1 As New DataSet

Dim dtfInfo As DateTimeFormatInfo

Dim Ritem As Integer

Dim PF As String

 

Private Sub GenRPN() ' ฟังก็ชั่นสร้าง file PRN

Dim str As String

str = "SIZE 55.1 mm, 35 mm" & vbCrLf

str = str & "GAP 3 mm, 0 mm" & vbCrLf

str = str & "SPEED 5" & vbCrLf

str = str & "DENSITY 10" & vbCrLf

str = str & "DIRECTION 0,0" & vbCrLf

str = str & "REFERENCE 0,0" & vbCrLf

str = str & "OFFSET 0 mm" & vbCrLf

str = str & "SHIFT 0" & vbCrLf

str = str & "SET PEEL OFF" & vbCrLf

str = str & "SET CUTTER OFF" & vbCrLf

str = str & "SET PARTIAL_CUTTER OFF" & vbCrLf

str = str & "SET TEAR ON" & vbCrLf

str = str & "CLS" & vbCrLf

str = str & "BARCODE 399,266," & """" & "93" & """" & ",70,0,180,2,4," & """" & TextBox1.Text & """" & vbCrLf

str = str & "CODEPAGE 850" & vbCrLf

str = str & "TEXT 350,188," & """" & "3" & """" & ",180,1,1," & """" & TextBox1.Text & """" & vbCrLf

str = str & "TEXT 415,149," & """" & "2" & """" & ",180,1,1," & """" & "Des." & """" & vbCrLf

str = str & "TEXT 415,117," & """" & "2" & """" & ",180,1,1," & """" & TextBox3.Text & """" & vbCrLf

str = str & "TEXT 412,83," & """" & "2" & """" & ",180,1,1," & """" & "P/N." & """" & vbCrLf

str = str & "TEXT 337,84," & """" & "2" & """" & ",180,1,1," & """" & TextBox2.Text & """" & vbCrLf

str = str & "TEXT 337,52," & """" & "2" & """" & ",180,1,1," & """" & TextBox4.Text & """" & vbCrLf

str = str & "TEXT 411,51," & """" & "2" & """" & ",180,1,1," & """" & "S/N." & """" & vbCrLf

str = str & "PRINT 1," & TextBox5.Text & vbCrLf

Open "LPT1" For Output As 1   ' สั่ง print
Print #1, str
Close #1

End Sub

Private Sub frmadddoc_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

TextBox5.Text = "1"

Me.Text = " Print Doc : " & CName

dtfInfo = DateTimeFormatInfo.InvariantInfo

DateTimePicker1.Value = Today

End Sub

Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click

If TextBox1.Text = "" Then ' ตรวจสอบการกรอกข้อมูล

MsgBox(" ", MsgBoxStyle.Exclamation, "")

Exit Sub

ElseIf TextBox2.Text = "" Then

MsgBox(" ", MsgBoxStyle.Exclamation, "")

Exit Sub

ElseIf TextBox3.Text = "" Then

MsgBox(" ", MsgBoxStyle.Exclamation, "")

Exit Sub

ElseIf TextBox4.Text = "" Then

MsgBox(" ", MsgBoxStyle.Exclamation, "")

Exit Sub

ElseIf TextBox5.Text = "" Then

Exit Sub

MsgBox(" ", MsgBoxStyle.Exclamation, "")

Else

End If

GenRPN()  ' เรียกใช้ฟังก์ชั่น GenRPN เพื่อสร้าง File RPN

 

End Sub

Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click

DocID = TextBox1.Text

PN = TextBox2.Text

Des1 = TextBox3.Text

SN = TextBox4.Text

frmpreview.ShowDialog()

End Sub

End Class

'----------------- จบ Code Form ---> frmadddoc.vb ----------------------------

 

ขั้นตอนต่อไปให้เราทำการใส่ Code ของ Form frmpreview

'----------------------- ให้ทำการใส่ Code ของ frmpreview ตามนี้ ---------------

Public Class frmpreview

Private Sub frmpreview_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

Label2.Text = Des1

Label5.Text = PN

Label7.Text = SN

Label6.Text = DocID

End Sub

Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click

Me.Close()

End Sub

End Class

'----------------------------------- จบ Code frmpreview.vb ---------------------

ขั้นตอนต่อไปเป็นการทดสอบ โปรแกรม ให้เราทำการ Run โปรแกรม ซึ่งจะได้หน้าตาดังรูปข้างล่างนี้

w

ให้เราทำการกรอกข้อมูล ให้ครบ ตามตัวอย่างข้างล่างนี้ ...

w

ต่อไปให้เราทำการทดสอบ โดยกด ปุ่ม Preview ... ซึ่งจะได้ผลดังรูปข้างล่างนี้ ..

w

ต่อไปให้เราทำการลองกดปุ่ม Print .. ซึ่งจะได้ผลดังรูปข้างล่างนี้ ..

w

เพียงเท่านี้เราก็สามารถ Print Label จาก Printer TSC TTP-245 ไปใช้งานได้แล้วครับ ...... 

 

*** หมายเหตุ  :  หน้าตาของ Label นั้นขึ้นอยู่กับการสร้าง File RPN